585 967 820

Podmínky pro vstup do školy

Vážení rodiče,
z nařízení MŠMT ČR jsou žáci povinni provádět
 neinvazivní antigenní testování 2x týdně před zahájením výuky. Dny určené pro testování jsou pondělí a čtvrtek. MŠMT ČR vyjádřilo souhlas s přítomností zákonného zástupce při testování dětí MŠ a žáků 1. a 2. ročníku, který by měl být svému dítěti psychickou a fyzickou oporou. Pokud bude dítě pozitivní v pondělí odejde domů a bude svým lékařem odesláno na PCR testy. Pokud bude pozitivní ve čtvrtek, půjde celá třída do karantény a bude se čekat na PCR test daného dítěte.

Po celou dobu výuky musí mít žáci dětský respirátor nebo dětskou chirurgickou roušku.

Naše škola spadá do skupiny ZÁKLADNÍ ŠKOLY POUZE SE TŘÍDAMI PRVNÍHO STUPNĚ, KTERÉ MAJÍ DO 75 ŽÁKŮ, platí pro nás tedy výuka všech žáků prezenčně bez rotací.

Provoz školní družiny bude zajištěn v době od 6.30 do 16.00 hodin.
Školní jídelna bude v provozu. Žáci, kteří nastoupí k prezenční výuce se budou stravovat v jídelně a přihlášeni budou automaticky. Pokud nebudou mít zájem o stravu, je potřeba si ji odhlásit běžným způsobem.

Abychom dodrželi maximální možná opatření, budou žáci do budovy vstupovat následujícím způsobem:

5.,4. tř. předním vchodem pod dohledem TU, čas vstupu do budovy 7.40- 7.45

3. tř. zadním vchodem pod dohledem TU, čas vstupu do budovy 7.30 – 7.35

2. tř. zadním vchodem v doprovodu rodiče, uvedení do kmenové třídy nebo provedení testování za přítomnosti TU, 7.40- 7.55

1. tř. předním vchodem v doprovodu rodiče, uvedení do kmenové třídy nebo provedení testování za přítomnosti TU, 7.25 -7.40

Prosíme o dodržování časového harmonogramu, abychom se všichni cítili bezpečně.

Žáci si budou své osobní věci ukládat přímo ve třídě, aby nedocházelo ke sdílení nežádoucího prostoru při pohybu tříd.
 

Zápis do Základní školy Skrbeň

Termíny zápisu

Vzhledem k aktuálním mimořádným opatřením lze předpokládat, že zápis proběhne pouze distanční formou, tj. Bez osobní účasti dětí a rodičů přímo ve škole. Proto je třeba doručit zápisové dokumenty přímo do školy ve dnech od 12.4.-14.4.2021 vždy v době do 12.00 hodin.

Zápis do 1. třídy se koná v souladu s § 36 odst.4  zákona č. 561/2004 Sb, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Konkrétní termín stanoví ředitelka školy - pro školní rok 2021/2022:

14. 4. 2021

Plnění povinnosti školní docházky

Pro vznik povinnosti začít chodit do školy je podle § 36 odst. 3 školského zákona rozhodující věk dítěte. Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad školní docházky. K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2021/2022 se dostaví děti, které dovrší  šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2021, tzn. děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2020 povolen odklad povinné školní docházky o jeden školní rok.

 

Odklad školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37  odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, ředitelka spádové školy nebo školy, kterou zákonný zástupce žáka zvolil. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden  školní rok na základě:

1)  písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce  

2)  doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení 

3)  doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

Kritéria pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání

Ředitelka školy stanovuje kritéria , podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. e)zákona č. 561/2004Sb.,o předškolním, základním vyšším odborném a jiném vzdělávání( školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání:

Počet žáků, které lze přijmout: 28 žáků

Do základní školy budou až do naplnění kapacity přijímáni žáci v následujícím pořadí:

1. Žáci s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu                                 kritérium č. 1

2. Žáci s s místem trvalého pobytu v jiném školském obvodu, kteří mají na škole sourozence                                                                                                            kritérium č. 2

3. Ostatní žáci                                                                                                                 kritérium č. 3
 


 

 

 

 

Jídelní lístek
O škole
Základní škola a mateřská škola Skrbeň,
příspěvková organizace
U Školy 1/122 783 34 Skrbeň
Zřizovatel: Obec Skrbeň
Právní forma: obec, IČ 006 356 693
Sídlo: Na Návsi 2 783 34 Skrbeň
Kontakty
Telefon: 585 967 820
E-mail: skola@skolaskrben.cz
Web: http://www.skolaskrben.cz
© 2015 ZŠ a MŠ Skrbeň
Tvorba WWW stránek, design - RTNext, v.o.s.